Menu

Hizmete Talip Olduk… Özel

Ben Talip Öztürk ve Yönetim Kurulundaki arkadaşlarım ile birlikte atçılığımızın ve derneğimizin bekası ve devamlılık esasını göz önünde tutarak yarım kalan projelerimizi tamamlamak ve yeni projelerimizi gerçekleştirmek üzere yeniden yola çıkmış bulunuyoruz.

Eli her zaman ateşin altında olan at sahipleri ve yetiştiricileri olarak camiamız için zor ve bazı belirsizliklerin olduğu yaşamakta olduğumuz dönemde tek yürek şeklinde kenetlenerek gönül verdiğimiz atçılığımızı en üst noktaya taşımak, tek hedefimizdir.

Görevde olduğumuz dönemde kararlı ve kurumsal tutumuz ile idari ve mali açıdan çok başarılı bir duruma getirmiş olduğumuz TYAYSD her şeyden önce atçılık sektörü yönetiminde hak ettiği yerde güçlü ve itibarlı bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetlerine devam edecektir.

Sektörün idaresinde vazgeçilmez bir kuruluş olduğu atçılığın idari paydaşlarınca çok net olarak anlaşılması sağlanan Derneğimiz,sektörde hiçbir zaman ikinci plana atılamayacak ve “Çatı Dernek” olarak her zaman kucaklayıcı, işbirlikçi ve uzlaşmacı tavrını devam ettirecektir.

Yönetime geldiğimiz ilk günden itibaren her hâlükârda, ‘ben değil, biz düsturu’  ile hareket etmek anlayışı ile sizlerin içerisinden gelen atçı ve yetiştirici arkadaşlarımız ile birlikte bu göreve yeniden talip olduk. Yönetim Kurulumuzun en büyük amacı endüstride idari ve mali açıdan nasıl bir yapılanma olursa olsun atçılığımızın bekası ve atçının hak ve hukukunun en üst düzeyde korunması, atçımızın artan gelirlerden hak ettiği oranda payını almasıdır. Atçılığımızı yöneten yetkili kurumlarca ifade edilen hedeflerin gerçekleştirilmesi ve endüstrimiz için “Uzun Vadeli Sürdürülebilir Bir Finansal Güvence Stratejisi”nin belirlenmesi için TYAYSD olarak, atçımız adına, ilgili kurum ve kuruluşlar ile çok ciddi çalışmalar ortaya koyulmuş olup, temaslar aynı ciddiyet ve ihtimamla sürdürülmeye devam edilecektir. Dolayısıyla, Yönetim Kurulumuz bu çalışmaları sürdürebilmeye muktedir, bilgili ve tecrübeli kişilerden oluşturulmuştur. Bu konuda en büyük güç şüphesiz siz atçı ve yetiştirici ağabeylerimizin ve kardeşlerimizin bizlere vereceği destek ve dayanışmadır.

Görev süremizde ülkemizde ve sektörümüzde inisiyatifimiz dışında gelişen genel konjonktür dolayısıyla oluşan sıkıntılar planladığımız bazı proje ve önerilerimizin tam olarak gerçekleştirilmesine sekte vurmuş olsa da, 2018-2021 döneminde de aynı anlayış ve normal çalışma ortamı ile söz konusu projelerinde gerçekleştirilmesi sayesinde TYAYSD’nin mali ve idari açıdan atçımızın özlediği çok daha iyi seviyelere çıkacağına inancımız tamdır. Bu hususta ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde mevzuat ve idari açıdan resmi tüm girişimler yapılmış bulunmaktadır.

ATÇILIK ENDÜSTRİSİ YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ

Hükümetimiz tarafından 6 Ocak 2017 tarih ve 680 sayılı KHK ile Türkiye’de at yarışları düzenleme, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkilerine ilişkin “Lisans”ların, topluca 01/01/2018 tarihinden itibaren 49 yıl süreyle Otorite Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınarak TVF A.Ş’te devredileceğini ilan edilmiştir. 2018 yılından itibaren, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 49 yıl yurt içinde at yarışları düzenleyemeyecek, düzenletemeyecek, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul edemeyecektir.  “At Yarışları Otoritesi” yetki ve görevleri TVF A.Ş’ne devir edilirken, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ise, bundan böyle sadece “Lisans” konusu faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini izlemeye ve denetlemeye yetkili kılınmıştır. Yasal esaslar ve yetkilendirmeler dahilinde; Yurt içinde at yarışları düzenleme, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkisinin, mevcut şart ve koşullarda 65 yıldır Yarış Müessesi görevi yürütmekte olan TJK tarafından sürdürülmesi konusunda TVF A.Ş ve T.C Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  ve TJK arasında “3’lü Protokol” imzalandığı 31.12.2017 tarihinde Kamuoyuna ilan edilmiştir. Protokol ile yeni bir gelişme oluncaya kadar, 2018 yılından itibaren Türkiye’de at yarışları, 680 Sayılı KHK doğrultusunda Yarış Otoritesi görev ve yetkilerini üstlenen TVF A.Ş adına, GTHB ve TJK tarafından aynı şartlarda beraberce yönetilecektir.

At yarışlarında “Özelleştirme” konusunun kısa vadede gerçekleşmesi mümkün görülmemektedir. Ancak, hala bir alternatif olarak durmaktadır.

TVF A.Ş İLİŞKİLER

TVF A.Ş, 2017 yılı içerisinde 2018’den itibaren yetkisine geçen at yarışları ile ilgili Lisansı “Lisans Hakları Kullanım Bedeli” karşılığı belli süre için kullandıracağı yüklenici firma bularak SÖZLEŞME yapma konusunda TYAYSD ile birlikte diğer atçılık dernekleri ve konu ile ilgilenen kişi ve kuruluşlarla birebir görüşmeler yapmıştır. Ancak, bu süreçte TVF A.Ş yüklenici bir kuruluş ve/veya şirket bulma konusunda; teklif toplama ve/veya ihale yapmak üzere şartname hazırlama ve gerekli bazı yasal düzenlemeleri gerçekleştirme imkânını yaratamamıştır.

TYAYSD olarak ihale süreci ve bütün bu gelişmeler büyük bir dikkat ile yakından izlenmiştir. TVF A.Ş tarafından talep edilen teklif verme aşamasında her açıdan yeterli konumda ve hazırlıkta olmamıza rağmen, başta TJK olmak üzere atçılık derneklerimiz ile sürekli ve yakın istişarelerde bulunularak atçılığımızın devamı ve bekasını olumsuz olarak etkileyebilecek bireysel bir davranış ve uygulama içerisine girilmemeye büyük özen gösterilmiştir. TVF A.Ş, 2017 yılı içerisinde özellikle mevzuat göre kendisi tarafından yapılması gereken yasal idari ve mali değişiklikleri tamamlayamamış ( 6132 ve 5602 sayılı Kanunlar ) Yarış Müessesi payı içerisinden pay alımı – TJK profesyonel kadrosunun kıdem tazminatı yükü)ve bu konuda gerekli ihale sürecini gerçekleştiremeyerek Yarış Müessesi için yeni bir yüklenici firma arayışını sonuçlandıramamıştır. TVF A.Ş ile son dakikaya kadar sürekli istişarede bulunarak atçımız aleyhine olacak bir kontratın imzalanmaması konusunda net bir tavır sergilenmiştir. TVF A.Ş’in TJK Payı (% 26) içerisinden bir ( % 2 ) pay istemesinin kabul edilemeyeceği konusunda TJK ile de mutabakata varılmıştır. Nitekim TJK de TVF A.Ş arzu ettiği şekilde bir teklif verememiş ve Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı uhdesinde imzalanan “3’lü protokol”ile at yarışlarının mevcut koşullarda devam etmesine karar verilmiştir.

TYAYSD Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz ilk günden beri camia da birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğini her fırsatta kamuoyuna deklare etmiş bulunmaktayız. Bundan sonrada atçımızın hak ve hukukunun korunması noktasında Derneğimiz yüz binlerce kişiye aş ve iş sağlayan atçılık endüstrisinin ülkemize ve insanımıza çok daha fazla katma değer yaratan bir duruma getirilmesi için her türlü iş birliğinde en ön saflarda yer alacaktır.

Söz konusu süreçte sürdürülen temaslar sayesinde 4.000’den fazla at sahibi ve yetiştirici üyesi ile Atçılık sektörünün en köklü ve büyük STK’nın hiçbir zaman ikinci plana atılamayacağı hatta en ön safta muhatap alınması gerektiği net olarak anlatılmış ve anlaşılmış bulunmaktadır. Dernek Yönetim Kurullarının bu çalışmaları sürdürebilmeye muktedir, bilgili ve tecrübeli kişilerden oluşmak zorundadır. Bu konuda en büyük güç şüphesiz siz atçı ve yetiştirici kardeşlerimizin destek ve dayanışması ve dernek yönetimine inanmasıdır.

Bundan sonra da aynı bilinç ve düstur ile endüstrimiz için hayati önemi olan konularda her zamanki duruşumuzu sergilemeye devam edeceğiz.

ATÇILIK ÇALIŞTAYI

Yarış Otoritesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı himayesi ve koordinasyonunda ve Yarış Müessesi TJK ile birlikte sektörün paydaşları atçılık derneklerinin katılımı ile 26-28 Ağustos 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen ve atçılığımız için hayati önem taşıdığına inandığımız “Atçılık Çalıştayı”nda TYAYSD Başkan Talip ÖZTÜRK, II.Başkan ve Genel Sekreteri ile en üst düzeyde temsil edilmiştir. Çalıştay’da seçilen konularla ve güncel sıkıntılar ilgili II.Başkan Turgay KOP tarafından detaylı sunumlar yapılmış ve ortaya konan hususlarla ilgili görüşlerimiz gerek Bakanlığımız ve TJK temsilcileri ve gerekse katılımcı atçılarımız ile bire bir paylaşılarak, Çalıştay sonrasında atçılığımızın geleceğine rehberlik edecek bir sonuca ulaşılması için detaylı bir şekilde en yüksek seviyede katkıda bulunulmuştur.

DOPİNG YÖNETMELİĞİ

Atçılık Çalıştayı’nın ve Atçılığımızın en önemli ve hayati konularından birisi olan “Doping” vakalarının önlenmesi ve dolayısıyla endüstrinin maddi ve manevi kayıplarının azaltılması hususunda, atçılığımızın kamuoyunda itibarını da yakından ilgilendirmesi sebebiyle bu bağlamda;

Türkiye’de yapılan at yarışlarında Doping konusu Otorite ve Yarış Müessesi TJK’nün imzaladığı IFHA “Uluslararası Anlaşma”nın 6. Maddesinin önerdiği hükümlere tabi olarak yapılmak durumundadır. Anlaşma imza sahibi ülkelere yol gösterici bir araçtır. Atçılık Çalıştayı’nda tüm paydaşlar tarafından ele alınan ve atçılığımızın en önemli ve hayati konularından birisi olan “Doping” vakalarının önlenmesi ve dolayısıyla endüstrinin maddi ve manevi kayıplarının azaltılması hususunda sunmuş olduğumuz görüş ve öneriler doğrultusunda “Doping Yönetmeliği” çok yakında değişmesi beklenmektedir.

Atçımızın sıklıkla kullanmakta olduğu ve işletme maliyetleri içerisinde çok yüksek maliyete yol açan “Veterinerlik İlaç ve Tıbbi Malzeme” masraflarının daha ekonomik hale getirilmesi ve şuursuz ve gayri kanuni ilaç satışının önlenmesi hedeflenmiştir. Atçımıza çok daha güvenli ve ekonomik şartların sağlanması için bu kapsama giren malzemelerin TYAYSD İktisadi İşletmesi Mağazalarında da satılabilmesini sağlamak üzere, Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı “Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkındaki Yönetmeliği”nin ilgili hükümlerine eklenecek bir değişiklik ile yasalara uygun biçimde satış izni verilmesi beklenmektedir.

Bu talebimiz son Bakanımızı ziyaretimizde bir kez daha tekrarlanmıştır.

Diğer taraftan, Çalıştay’da sektörün kanayan bir yarası olan ve önemli sayıda antrenör, seyis ve at sahibini kapsayan ve önceki mevzuatlar doğrultusunda ceza aldıkları için mesleklerini icra edemeyen ilgililerin af edilerek sektörde yeni bir sayfa açılması ile ilgili Sayın Müsteşarımız ve TJK Başkanın açıklamaları doğrultusunda sevindirici bir gelişmenin en kısa süre kamuoyuna açıklanacağı izlenimi alınmıştır. Konu başta TJK ve TYAYSD olmak üzere tüm atçılık dernekleri ve GTHB Bakanlarımız ve YKK/TJK ile Çalıştay öncesi ve sırasında çeşitli toplantılarda da müzakere edilmiştir. Taraflar, doping vakaları ile ilgili olarak altına imza atılan uluslararası mevzuatlar doğrultusunda ilgili maddeleri değiştirilmiş mevzuatlar ile birlikte, sektörde atçılığımızı geliştirici ve toplumsal uzlaşma ve barışı pekiştirici, bu vesile ile geçmişte kalması arzu edilen bir takım mağduriyetleri de giderici, yep-yeni bir bakış açısı ve anlayışın getirildiği bir dönemin başlatılması için istek ve desteklerini beyan etmişlerdir. Atçılık camiası içerisinde büyük bir ümitle beklenen ve takip edilen doping cezası almış ilgililerin affı konusunun da neticelendirilmesini Derneğimiz adına desteklediğimizi bir kez daha beyan edilmiştir. Antrenörler Derneğinin teşebbüsleri doğrultusunda YKK’na destek yazısı gönderilmiştir. TYAYSD olarak yeni Doping Yönetmelik ile ilgili sürecin en kısa sürede neticelendirilmesi için her türlü katkıda bulunmak üzere hazır olduğumuz ifade edilmiştir. Aynı zamanda YKK Raportörlüğünü de üstlenen Dr. Murat Durmaz ile bu konuda bir görüşme yapılmıştır.

Doping cezası alan ve bu nedenle mesleklerini icra edemeyen atçı ve antrenörlerin talebi üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç ile bir araya gelmişler. Müsteşar Hadi Tunç’un katılımcıları dinledikten sonra yaptığı konuşmada, Doping Yönetmeliği ve Af konusunda ciddi bir çalışmalarının bulunduğunu ancak seçim sürecinin yaşandığı bugünkü konjonktür gereği şu aşamada Meclise herhangi bir yasa teklifinin götürülmesinin mümkün olmadığını, ancak bu süreç içerisinde genel bir af çıkartılmasının söz konusu olması durumunda konunun mutlaka değerlendirilebileceğini söylediği öğrenilmiştir.

STRATEJİK PLAN/ ENDÜSTRİMİZİN KANAYAN YARASIDIR

Atçılık Çalıştayı’nda TJK koordinasyonunda uluslararası profesyonel bir kuruluş tarafından hazırlanarak atçılık kuruluşlarına sunulan Stratejik Plan’ın üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen hala “Taslak” durumunda ve yenilenmeye muhtaç olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Endüstri için hayati önemi olmasına rağmen, bu süreçte kaybedilen zamanın atçılığımız üzerindeki negatif etkilerini azaltmak gerekmektedir. Atçılığımızın bekası için yepyeni bir “Stratejik Plan” yapmak üzere Otoritemiz koordinasyonunda, TJK ve derneklerimiz temsilcilerinden seçilecek kişilerden oluşan yeni bir Komite kurulmasına karar verilmesine rağmen Yarış Otoritesindeki radikal idari değişikler sebebiyle günümüze kadar bu çalışma da tamamlanamamıştır. TYAYSD olarak, Stratejik Plan çalışmasına tıpkı Çalıştay’da da olduğu gibi en üst düzeyde katkı sağlamaya hazır olduğumuzu her fırsatta deklare edilmiş bulunmaktadır.

AT SAHİBİ BELGESİ

Yarış Otoritesi GTHB’dan“Yarış Atı Sahipleri ve Vekillerine İlişkin Yönetmelik”te değişiklikler yapılarak,  Derneğimizin, Türkiye’de at sahipliği yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere “At Sahibi Belgesi” verme yetkisini tekrardan verilmesi talep edilmiştir. Bu yetki 2008 yılında TYAYSD alınarak TJK’ne verilmiştir. TYAYSD belge verme yetkisini tekrar alarak, var oluş sebebine ve ana misyonuna uygun biçimde ülkemizde at sahipliğinin özendirilmesi ve çeşitlendirilmesi konularında aktif görev alacak ve bu sayede derneğin gelirleri de arttırabilecektir. “At sahibi Belgesi”nin TYAYSD ve/veya TJK ile birlikte verilmesi için TJK ile de ortak çalışmalarımız devam etmektedir. At Sahibi Belgesi alabilmek için mevzuatta yer almamasına rağmen Çalıştay’daki önerimiz doğrultusunda at sahibi belgesi alınırken TJK Dernek Sosyal kısmına “Bağış” adı altında 4.000 TL. ödenmesi mecburiyeti 01.01.2018’den itibaren kaldırılmıştır.

YETİŞTİRİCİLİK  / TEŞVİK TALİMATNAMESİ

Mevzuat genel olarak yerli yetiştiriciyi koruma esasını taşımaktadır. Özel sektördeki kontrolsüz yapılanma ve üretimi rehabilite edecek ve yetiştiricilik ve dolayısıyla at yarışı kalitesini arttıracak tedbirlerin alınması önerilmiştir. İthal Şartnamesinde ve At Yarışı Yönetmeliğinde gerekli değişikliklerin yapılarak kaliteli damızlık ve tayların yurdumuza getirilmesinin önü açılmalıdır. Safkan İngiliz Arap atlarıı ithalatında sektördeki kafa karışıklığını izale edici düzenlemeler yapılması ve fırsat eşitliği sağlanması, Arap atı yetiştiriciliğinde Özel Sektör – TİGEM arasında haksız rekabete yol açan koşulların (WAHO-DHWÖ-DH-DHÖ) ortadan kaldırılması tavsiye edilmiştir. Arap atçılığı hakkında hazırlanacak Stratejik plan içerisinde ayrı bir sayfa açılarak yeniden ve radikal biçimde değerlendirilmelidir.

Atçılığımızın gelişmesinin en önemli unsuru olan KALİTELİ kan hatlarının damızlık stoklarımıza katılmasını için yetiştiricinin çok daha kaliteli damızlık kısraklara sahip olmasına olanak sağlayacak teşvikler de belirlenmeli ve arttırılmalıdır. Özellikle belirli performans kriterlerine sahip olmuş yerli damızlık kısrakların tıpkı yerli aygırlar gibi teşvik edilmesi, yetiştiricilik primlerinde ise, taylık döneminden sonra sınıf koşularda prim ödenmesine devam edilmesi ve yetiştiricilik primi açısından “sendika” tipi yeni at sahipliği kategorisinde de sektöre yeni yatırımcıların kazandırılmasını için ortak/sendikal at sahipliğini özendirici farklı prim şartların eklenmesi önerilmiştir.

EĞİTİM /ATÇILIK AKADEMİSİ

Atçılığımızın yüksek kapasiteli insan kaynaklarına sahip olabilmesi ve atçılık alt yapısının geliştirilmesi için, antrenör, seyis, start görevlisi, handikapör, hara personeli ve yöneticisi, yarış hakemleri v.b görevleri bir hakkın yapabilecek eğitim ve kalitede kişilerin yetiştirilmesi için bir Eğitim Merkezi/ ATÇILIK AKADEMİSİ kurulmalıdır. Ekrem Kurt Apranti Merkezi sektöre kalifiye jokey, apranti, çalıştırıcı ve seyis kazandırılması konusunda yıllardır hizmet veren çok önemli bir örnektir. Yarış Gelirleri Bütçesi içerisinde ÖZEL bir bütçe oluşturularak eğitim yatırım olarak desteklenmelidir.

YKK ÜYELİĞİ / KOMİSYON-KURULLARDA TEMSİL /PROTOKOL

Atçılığımızla ilgili “Ortak Akıl Mekanizması” içerisinde yer alabilmek üzere, At Yarışı Otoritesi TVF A.Ş / GTHB uhdesinde görev yapmakta olan Yüksek Komiserler Kurulu Üyeliğine ve atçılıkla ilgili mevcut ve özellikle sektörümüz için hayati önem taşıyan “Stratejik Plan”, “İdari Yeniden Yapılanma” ve “Özelleştirme” gibi konularda kurulacak kurul ve komitelere, Derneğimizi temsilen en az 1 üyenin atanabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıdır.

AT SAHİPLERİNİN HİPODROMLARDA ALDIĞI HİZMETLER

At sahipleri ve yetiştiricilerimizin aileleri ile birlikte hipodromlarda çok daha rahat ve kolay şekilde misafir edilmeleri, yarışları seyretmeleri ve hipodrom konukseverliğinden, otopark v.b hizmetlerden en iyi şekilde faydalanabilmesini teminen TJK ile birlikte uygun çözüm ve uygulamalar bulunmasına çalışılmaktadır. Ayrıca, at sahipleri ve yetiştiricilerimizin tören ve protokollerde yer almalarının sağlanması ve TYAYSD üyelerinin ve özellikle yarış günü atı koşan at sahipleri ve misafirlerine hipodrom mekânlarına ve at sahipleri tribününe giriş ve otopark kullanımında kolaylık ve öncelik getirilmesi konusunda girişimlerin neticelendirilmesidir.

AT SATIŞ ORGANİZASYONU

Endüstrimiz için hayati önemi olan at ticaretinin sürekli ve sıcak tutulmasına yardım eden bu tür faaliyetlerin devam etmesi sağlanacaktır. Camiamız içerisinde yarış atı satış faaliyetlerine ivme kazandırmak ve yeni at sahibi olmak isteyenlerin sektöre dahil olmalarını sağlamak için at satışlarının modern bir biçimde dünya standartlarında ve usullerinde tüm yıla yayılmış ve etkin bir şekilde yapılması, satış kataloglarının hazırlanması için kurumsal bir yapılanmanın kurulmasını ve bu anlamda uluslararası iş birlikleri yapılması, at ithalatı/ihracatı hakkında mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgilendirme yapılması ve yardımcı olunması çalışmalarına devam edilecektir.

İKTİSADİ İŞLETME/SATIŞ MAĞAZASI

Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği İktisadi İşletmesi hipodromlarda bulunan şubeleriyle beraber, kurulduğu zamandan itibaren yem, yem katkı maddesi, saraç malzemeleri ve medikal sarf malzemeleri olarak 30‘dan fazla firmanın 500’ e yakın ürünü ile atçılarımızın ihtiyaçlarına karşılık vermeye çalışmaktadır. Atçımızın ihtiyacı olan yem katkı malzemeleri, ilaç, yem, ot v.b malzemelerin en uygun fiyatlarda ve en kaliteli bir şekilde temin edilerek satılması, çeşitlendirilmesi, tedarikçi sisteminin geliştirilmesi çalışmaları devam edecektir. Ayrıca, nalbantlık hizmetleri ve ücretleri, at nakliyesi v.b. işlerin TYAYSD eli ile ve/veya marifeti ile düzenlenmesi, hipodromlarda Derneğimize satış yeri/mağaza, yulaf v.b deposu, nalbanthane gibi mekânların bila-bedel tahsis edilmesi için TJK ile ortak çalışmalar başlatılmıştır.

Bünyemize kattığımız firmalar ve bünyemizde bulunan firmalardan atçılığımıza destek olmaları doğrultusunda alım şartlarımız ile fiyatlarımızı daha uygun seviyelere çekmelerini talep ederek, atçılarımıza piyasa fiyatları altında ürün sunma şansını yakalanmıştır.

2013 yılından itibaren hizmette olan SANAL MAĞAZAMIZ her geçen gün ürün yelpazesini artırarak her yıl artan internet alışverişi ortamına göre geliştirilerek atçılarımız tarafından gün geçtikçe daha fazla tercih edilmesine olanak sağlanacaktır.

YARIŞ ATI SAHİPLERİ KIDEM TAZMİNAT FONU / İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Atlarımıza bakan seyislerin her türlü sigorta prim, tazminat v.b işleri ve iş kanuna uygun yasal sorumlulukların eksiksiz bir biçimde sağlanması için at sahiplerine hizmet verilmesi ve gerek mevzuat ve gerekse uygulama hakkında bilgilendirilmesi çalışmalarına devam edilecektir. 6331 SAYILI İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu mucibince “Tehlikeli İşler” sınıfına alınan at bakıcılığı ve yetiştiriciliği işi ile ilgili çalışma ve sosyal güvenliğe bağlı firmalar ile verilen hizmetlere devam edilecektir. Bu konudaki gelişmelerden tüm üyelerimiz ve atçılık kamuoyu bilgilendirilecektir.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİ / ÜYELER ARASI SOSYAL İLİŞKİLERİN ATTIRILMASI

Dernek üyelerine TYAYSD Hukuk Müşavirliğince yasal konularda danışmanlık hizmeti verilmesi hizmetine devam edilecektir. Üyelerimizin gerek birbirleri ile ve gerekse sektörümüzün ve toplumun ilgili diğer kesimleri ile çok daha sıcak ilişkiler kurabilmesi, motivasyonunu ve kaynaşmanın arttırılması için sosyal aktiviteler düzenlemesi için PR çalışmaları yapılacaktır.

Son DüzenlenmeÇarşamba, 16 May 2018 13:23

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

yukarı çık