At Yarışları Yönetmeliğinde Değişiklikler yapıldı!

At Yarışları Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik öngören değişiklikler Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Aşağıda değişen yönetmelik maddelerinin eski ve yeni hallerini bulabilirsiniz.

Yapılan değişiklikleri özetlemek gerekirse;

  • Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörünün Veteriner Hekim olma mecburiyeti ortadan kaldırıldı
  • Alınan şüpheli numunelerin birinci analiz sonucu müspet çıktığı takdirde, müspet çıkan numunelerin ikinci analizinin Bakanlığa ait akredite, at yetiştiriciliği ve yarışçılığı ile ilgili Türkiye’nin üyesi olduğu Association of Official Racing Chemist (AORC) profesyonel üyesi bulunduran referans laboratuvarda yapılması zorunluluğu getirildi
  • jokey olabilme şartlarını yaşı nedeni ile yitirmiş aprantilerden, 25 yaşından itibaren kesintisiz olarak on yıl süre ile lisanslarını vize ettirenlere antrenör lisansı verilmesi sağlandı
  • Yıl içinde düzenlenen zorunlu seminerlerde başarılı olmak şartı kaldırıldı, sadece katılım zorunlu bırakıldı
  • Atlara start sorunlarından dolayı verilen 30 günlük ceza 15 güne indirildi
  • Apranti Eğitim Merkezine gönderilme cezası tamamen yürürlükten kaldırıldı.
  • Kamçı cezası için savunma verme süresi 2 günden 7 güne çıkarıldı.
  • Kamçı cezasındaki 2 katı uygulama süresi bir yıl yerine iki aya indirildi.

9 Ekim 2019 ÇARŞAMBA – Resmî Gazete – Sayı : 30913

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

AT YARIŞLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan At Yarışları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yüksek Komiserler Kuruluna bağlı, at yetiştirme ve ıslahı, at yarışları ve yarış mevzuatı konularında bilgi ve tecrübe sahibi, Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörü unvanı verilen üniversite mezunu bir kişi yönetiminde, yeterli sayıda personelden oluşan bir Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörlüğü bulunur.”

            Eski Hali – Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörlüğü ve Yüksek Komiserler Kurulu Çalışma Ofisleri MADDE 6 – (1) (Değişik cümle: RG-23/6/2018-30457) Yüksek Komiserler Kuruluna bağlı, at yetiştirme ve ıslahı, at yarışları ve yarış mevzuatı konularında bilgi ve tecrübe sahibi, tercihen atçılık konusunda doktora yapmış ve Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörü unvanı verilen bir Veteriner Hekimin yönetiminde, yeterli sayıda personelden oluşan bir Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörlüğü bulunur.


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Alınan şüpheli numunelerin birinci analizi Yarış Otoritesi tarafından belirlenen bir laboratuvarda üç kişiden oluşan doping muayene heyeti uzmanları tarafından yapılır. Birinci analiz sonucu müspet çıktığı takdirde, müspet çıkan numunelerin ikinci analizi, Bakanlığa ait akredite, at yetiştiriciliği ve yarışçılığı ile ilgili Türkiye’nin üyesi olduğu Association of Official Racing Chemist (AORC) profesyonel üyesi bulunduran referans laboratuvarda altı uzman kişiden oluşan doping karma muayene heyeti tarafından yapılır.  Bunların üçü doping muayene heyeti uzmanları olup diğer üçü de bu konu ile ilgili uzmanlar arasından Yarış Otoritesi tarafından görevlendirilir. İkinci analiz sonucu düzenlenen rapor kesindir.”

Eski hali -(1) Alınan şüpheli numunelerin birinci analizi Yarış Otoritesi tarafından belirlenen bir laboratuvarda üç kişiden oluşan doping muayene heyeti uzmanları tarafından yapılır. Birinci analiz sonucu müspet çıktığı takdirde, müspet çıkan numunelerin ikinci analizi, varsa Bakanlığa ait başka bir referans ya da akredite laboratuvarda görevli üç uzman tarafından, yoksa birinci analizin yapıldığı laboratuvarda altı uzman kişiden oluşan doping karma muayene heyeti tarafından yapılır. Bunların üçü birinci analizi yapan doping muayene heyeti uzmanları olup diğer üçü de bu konu ile ilgili uzmanlar arasından Yarış Otoritesi tarafından görevlendirilir. İkinci analiz sonucu düzenlenen rapor kesindir.


MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin onüçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(13) Lisansını vize ettirmek suretiyle on yıl süre ile jokeylik yapmış olan kişiler ve jokey olabilme şartlarını yaşı nedeni ile yitirmiş aprantilerden, 25 yaşından itibaren kesintisiz olarak on yıl süre ile lisanslarını vize ettirdiklerini Yarış Müessesesinden alacakları belge ile kanıtlayan kişilere, gerekli belgeler ile birlikte kayıt büroları kanalıyla müracaatları halinde Yüksek Komiserler Kurulunca antrenör lisansı verilir.”

Eski hali – (13) (Değişik:RG-29/2/2012-28219) Lisansını vize ettirmek suretiyle on yıl süre ile jokeylik yapmış olduklarını Yarış Müessesesinden alacakları belge ile kanıtlayan kişilere, gerekli belgeler ile birlikte kayıt büroları kanalıyla müracaatları halinde Yüksek Komiserler Kurulunca antrenör lisansı verilir.


MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “ve başarılı olmak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski hali – d) (Ek:RG-23/6/2018-30457) Yıl içerisinde Yüksek Komiserler Kurulu tarafından düzenlenecek zorunlu eğitimlere katılmak ve başarılı olmak.


MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendinde yer alan “ve başarılı olmak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski hali – e) (Ek:RG-23/6/2018-30457) Yıl içerisinde Yüksek Komiserler Kurulu tarafından düzenlenecek zorunlu eğitimlere katılmak ve başarılı olmak.


MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “ve başarılı olmak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski hali – f) (Ek:RG-23/6/2018-30457) Yıl içerisinde Yüksek Komiserler Kurulu tarafından düzenlenecek zorunlu eğitimlere katılmak ve başarılı olmak.


MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 121 inci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “otuz” ibaresi “onbeş” olarak değiştirilmiştir.

Eski hali – (4) Binicinin kusurundan ileri gelen bir sebeple start gecikmişse biniciye; startın gecikmesi atın idmansızlığından ve huysuzluğundan ileri gelmiş ise, atı starta alıştırmadığı için antrenörüne, yarış usul ve esaslarına aykırı hareketleri sebebiyle iki yüz on yedi Türk Lirası para cezası verilir. At, otuz günden aşağı olmamak üzere idman ettirilip starta alışıncaya kadar koşulara girmekten yasaklanır.


MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 123 üncü maddesinin altıncı fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “jokeylere bir yıl” ibaresi “binicilere iki ay” şeklinde, dördüncü cümlesinde yer alan “iki gün” ibaresi “yedi gün” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın altıncı ve yedinci cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski hali – (6) Bu Yönetmelikte belirtilen koşullara uymayan ve usulüne uygun kamçı kullanmayan binicilere, yarış usul ve esaslarına aykırı hareketleri sebebiyle iki yüz on yedi Türk Lirası para cezası ve yedi gün süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icra etmekten yasaklama cezası verilir. (Ek cümle:RG-29/2/2012-28219) Koşu esnasında ata yıllık yarış programı genel hükümlerinde belirtilen sayıdan fazla kamçı vuran binicilere yarış usul ve esaslarına aykırı hareketleri sebebiyle ikiyüzotuzdokuz Türk Lirası para cezası ve yedi gün süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve (Değişik ibare:RG-23/6/2018-30457) tesislere girmekten ve/ veya sanat icra etmekten yasaklama cezası verilir. (Ek cümleler:RG-23/6/2018-30457) Ancak, jokeylere bir yıl içerisinde bu kapsamda verilecek yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve/veya sanat icra etmekten yasaklama cezası süreleri, aynı kapsamda alınan son cezanın iki katı uygulanır. Söz konusu esaslara aykırı davrandığı tespit edilen binicilere bu husus yazılı olarak bildirilerek konuyla ilgili yazılı savunmalarını vermek üzere yarış tarihinden itibaren iki gün süre verilir. Verilen sürenin sonunda biniciler tarafından yazılı bir savunma verildiği takdirde verilen savunma ve tespit edilen ihlal ile alakalı diğer bilgi ve belgeler birlikte değerlendirilerek biniciler tarafından yarış usul ve esaslarına aykırı hareket edildiği sonucuna varılırsa binicilere ceza verilir. Bir yıl içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı olarak hatalı kamçı kullandığı tespit edilen ve haklarında 2 defa tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icra etmekten yasaklama cezası alan apranti ve amatör biniciler, ikinci cezanın bitim tarihinden başlamak üzere, en az bir ay süreyle tedbirli olarak Apranti Eğitim Merkezinde yapılacak program dahilinde binicilik öğretmenleri nezdinde eğitime tabi tutulur, eğitim bitiminde Yarış Müessesesi tarafından hazırlanacak rapor Yüksek Komiserler Kuruluna gönderilir. Bu apranti ve amatör binicilerin yarışlarda at binip binemeyeceğine, söz konusu rapora istinaden Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörü karar verir.


MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

News Reporter

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir